วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันสำคัญทางศาสนา


วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
                 "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี

การละเล่นของไทย

1. ตะแล้ปแก็ป
จำนวนผู้เล่น
                ผู้เล่นมีจำนวน 2 คน
วิธีเล่น
                ผู้เล่นถือตะแล้ปแก๊ป สุดปลายเชือกดึงเชือกให้ตึง สลับกันพูดและฟัง
อุปกรณ์
                กระบอกไม้ไผ่, กระดาษ และเชือก วิธีทำตะแล้ปแก๊ปจากกระบอกไม้ไผ่ ประกอบกับกระดาษทากาว เจาะรูใช้เชือกร้อย ทั้ง 2 กระบอก

ประเพณีไทย-ประเพณีวิ่งควาย


ประเพณีวิ่งควาย ช่วงเวลา ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๑๑ ก่อนออกพรรษา ๑ วัน ของทุกปี
ความสำคัญ
                ประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน จุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้านได้เตรียมของไปถวายวัด ปัจจัยไทยธรรมได้พักผ่อนและได้สังสรรค์กันระหว่างชาวบ้านซึ่งเหนื่อยจากงานและให้ควายได้พักเนื่องจากต้องตรากตรำในการทำนา ปัจจุบันประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีของจังหวัดชลบุรี โด่งดังเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ

ประเพณีไทย-ประเพณีแห่เทียนพรรษา


ประเพณีแห่เทียนพรรษา ช่วงเวลา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (วันเข้าพรรษา)
ความสำคัญ
                วันเข้าพรรษา ตามประเพณีทางศาสนาแต่เดิม ประชาชนนำเทียนที่หล่อและแกะสลักสวยงามถวายพระสงฆ์ เพื่อจุดบูชาระหว่างเข้าพรรษา ต่อมาจัดให้มีการประกวดต้นเทียนพรรษาโดยแบ่งเป็น ๓ ประเภทได้แก่ ประเภทมัดรวมติดลาย ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเป็นงานประจำปีและงานระดับชาติ โดยเพิ่มกิจกรรมและระยะเวลาการจัดงาน เช่น มีการสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน จัดงานพาแลง แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง และการประกวดธิดาเทียน

คุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู

      
คุณธรรม จริยธรรมของครู
                1.ครูต้องมีความขยันหมั่นเพียร                
                2.ครูต้องมีวินัยตนเอง              
                3.ครูต้องรู้จักปรับปรุงตนเอง             
                4.ครูต้องให้ความช่วยเหลือผู้อื่น           
                5.ครูต้องบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน             
                6.ครูต้องเสียสละเพื่อสาธารณะประโยชน์      

ดูความสนใจ